Logo Samtech

 General_DiskPlayer_V1.1.0_20140305.exe

 General_Player_V1.7.0.0.T.20150929.exe

 General_VMS_V1.20.0.12.T.20160906.exe

 General_CMS_V3.1.0.4.T.20160218.exe (phần mềm xem trên máy tính)

 General_CMS_V3.1.0.6.T.20160924.exe (phần mềm xem trên máy tính)

 General_DeviceManage_V2.5.2.2.T.20160427.exe

 

Download toàn bộ các file trên: ấn vào đây