Cập nhật catalogue sản phẩm trong hệ thống thiết bị Điện - IOT - Smart home - CCTV của Samtech Việt Nam