Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera, tối thiểu trong năm phải lắp đặt khoảng 15 – 17 nghìn camera để phục vụ công tác điều hành thông minh...

Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội vừa có buổi họp đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, năm 2019, các hệ thống thông tin, dữ liệu cốt lõi tiếp tục được thành phố duy trì, khai thác hiệu quả.

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được các sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện. Tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%, cấp giấy phép đầu tư qua mạng đạt 73%.

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến với tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến của cả 3 cấp năm 2019 đạt trên 85%; mở rộng triển khai ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động…

Bên cạnh đó, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng.

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước thành phố được thực hiện trên môi trường mạng.

Thành phố cũng tiếp tục duy trì hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố. Tính đến hết năm 2019, tổng số thủ tục hành chính đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.448/1.818 thủ tục. Năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố là hơn 2,4 triệu hồ sơ.

Hà Nội cũng là một trong ba tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước đi đầu triển khai tích hợp 14 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng tốc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong thực hiện công tác xây dựng chính quyền điện tử.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì hoàn thiện hồ sơ đấu thầu thuê đường truyền, máy chủ, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ ngay kinh phí đầu tư công nghệ thông tin trong tháng 2/2020.

Đồng thời, UBND các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera, tối thiểu trong năm phải lắp đặt khoảng 15 nghìn – 17 nghìn camera, đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thí điểm triển khai các ki ốt dịch vụ công ngay tại các tòa nhà chung cư.

Chủ tịch UBND TP cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với tình hình đơn vị.

Theo Soha